top of page

LLYS YR AMDDIFFYNIAD

 

​Os yw person yn colli neu heb y galluedd meddyliol i reoli ei eiddo a'i faterion ariannol ei hun, gall y Llys Gwarchod benodi Dirprwy i reoli materion y person ar ei ran. 

Gall y Llys benodi Dirprwy Proffesiynol, ffrind y gellir ymddiried ynddo neu berthynas. Mae Dirprwy yn cael ei oruchwylio gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG). I gael rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau Dirprwy, ystyriwch Canllawiau'r Llywodraeth ar gael i'w lawrlwytho isod. 

Mae pob person yn wahanol, gyda set unigryw o berthnasoedd, heriau ac anghenion. Felly, nid oes unrhyw reolau clir ynghylch a ddylid penodi Dirprwy Proffesiynol mewn mater penodol. Yn hytrach, bydd y Llys yn penderfynu a ddylid penodi Dirprwy proffesiynol ar ôl ystyried budd pennaf yr unigolyn analluog. 

Gallai rhai ffactorau a allai awgrymu ei fod er y budd gorau i’r person analluog (‘P’) i weithiwr proffesiynol gael ei benodi gynnwys:

 - Diffyg perthnasau neu ffrindiau sy’n ymwneud yn weithredol â gofal P neu sy’n fodlon ac yn gallu gweithredu fel Dirprwy

 - Anghenion neu faterion cymhleth y gall fod angen eu datrys

 - Gwrthdaro neu wrthdaro posibl o fewn teulu neu rhwng teulu a gweithwyr gofal proffesiynol

 - Amheuaeth ynghylch diogelu ariannol

 - Asedau neu rwymedigaethau mawr 

Os ydych yn ansicr a ddylai Dirprwy proffesiynol fod yn gysylltiedig â’r mater, neu’n dymuno trafod mater a allai fod yn addas i’w atgyfeirio i’r Llys Gwarchod neu beidio, os gwelwch yn dda.cysylltwch â ni dros y ffôn, ebost, neu gan gwneud atgyfeiriad.

 

Mae unrhyw gyngor a ddarparwn yn rhad ac am ddim, heb rwymedigaeth, ac yn gwbl ddiduedd. 

​​

DIRPRWY GWASANAETH LLYS DIOGELU

 

Mae ein gwasanaeth Dirprwy Llys Gwarchod (COP) arbenigol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi'i ategu gan ein gwerthoedd craidd o empathi, uniondeb a thryloywder. 

Yn nodweddiadol, cyfreithwyr sy'n gweithio mewn cwmni cyfreithiol yn y sector preifat sy'n delio â Dirprwyaethau Proffesiynol. Fel menter gymdeithasol ddi-elw, rydym yn ymdrin â Dirprwyaeth yn wahanol. I ni, y flaenoriaeth absoliwt yw lles gorau’r parti gwarchodedig (cyfeirir ato’n aml fel ‘P’ mewn achosion Llys Gwarchod). Trwy gael gwared ar y cymhelliad elw, gallwn ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar gyflawni'r canlyniadau gorau i'n cleientiaid. Mae ein cymhellion a'n gwerthoedd craidd yn hytrach yn seiliedig ar ddarparu gwasanaeth eithriadol, pwrpasol, empathetig. 

Ymdrinnir â phob un o'n Dirprwyaethau gan gyfreithiwr arbenigol, arbenigol. Credwn mai ni yw’r unig sefydliad dielw yn y DU sy’n darparu’r lefel hon o arbenigedd.

 

Rydym yn cydnabod bod pob cleient yn unigolyn, gyda'u dymuniadau, teimladau, heriau ac anghenion penodol eu hunain. O ganlyniad, rydym yn addasu ein gwasanaethau i weddu i anghenion penodol ein cleientiaid er mwyn uchafu eu hannibyniaeth, diogelu eu harian, a chaniatáu iddynt fwynhau eu bywydau i'r eithaf.

SUT I GYFEIRIO NEU OFYN AM GYNGOR

 

​Yn aml, nid yw pobl sydd heb allu i reoli eu heiddo a'u harian eu hunain yn gallu ceisio'r cymorth neu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Yn lle hynny, mae llawer o bobl agored i niwed yn dibynnu ar eu rhwydweithiau cymorth i gael cyngor neu wneud atgyfeiriadau ar eu rhan. Am fwy o wybodaeth neu i wneud atgyfeiriad os gwelwch yn dda cliciwch yma. 

 

Rydym yn ymwybodol y gall llawer o ofalwyr, gweithwyr proffesiynol trydydd sector neu berthnasau deimlo’n ofnus ynghylch y posibilrwydd o gysylltu â Chyfreithiwr i gael cyngor ar gyfer person yn eu gofal. Gall hyn arwain at wrthod cyfiawnder neu gefnogaeth yn anfwriadol i'r bobl fregus hynny.

 

Er mwyn hyrwyddo mynediad at gyfiawnder, ac i ddiogelu pobl agored i niwed yn effeithiol, rydym yn darparu llinell gyngor gyfrinachol am ddim i weithwyr proffesiynol, gofalwyr a pherthnasau pobl agored i niwed neu analluog. Cysylltwch â ni yma. 

FAINT MAE'N GOSTIO?

Rydym yn fenter gymdeithasol ddielw.

 

Mae hyn yn golygu mai ein hamcan craidd fel sefydliad yw cyflawni canlyniadau cymdeithasol cadarnhaol i gymdeithas, yn ogystal ag ar gyfer ein cleientiaid unigol. 

Un o'n gwerthoedd craidd yw tryloywder. Felly, rydym am wneud yn siŵr bod manylion llawn unrhyw daliadau a’r holl daliadau wedi’u nodi’n glir ac yn dryloyw. Darperir llawer o'n gwasanaethau yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, telir yn uniongyrchol am rai o'n gwasanaethau gan y cleient neu'r parti gwarchodedig. 

Rydym yn derbyn cyllid trwy grantiau, rhoddion a thrwy godi ffioedd am wasanaethau proffesiynol eraill. Telir y ffioedd hyn yn uniongyrchol i'r fenter gymdeithasol er mwyn hybu ein hamcanion cymdeithasol. Nid oes gennym gyfranddalwyr ac nid ydym yn cynhyrchu elw. 

Codir tâl ar ein gwasanaethau Dirprwy Broffesiynol yn unol â'r rheolau a nodir gan Rheolau'r Llys Gwarchod Cyfarwyddyd Ymarfer 19B. Telir y taliadau gan y person analluog ('P') ei hun - nid gan unrhyw gorff proffesiynol, gofalwr neu drydydd parti sy'n gwneud atgyfeiriad ar eu rhan. Os oes gan P lefel isel o gyfalaf, neu os yw'n cael budd-daliadau prawf modd penodol, caiff y swm y gellir ei godi ei gapio ar 4.5% o gyfalaf net y person. 

 

Mae rheolau’r Llys Gwarchod yn nodi’r costau sefydlog y gellir eu codi am gais Llys (£950) a swm blynyddol y gellir ei godi am reoli materion (sef £1,670 am y flwyddyn gyntaf ar hyn o bryd, a £1,320 ar gyfer bob blwyddyn ddilynol). Mewn rhai achosion cymhleth, bydd y ffioedd a godir gan Ddirprwy Proffesiynol yn cael eu hasesu yn lle hynny gan y Llys er mwyn pennu swm rhesymol a chymesur.

 

Credwn y bydd ein hymagwedd hyblyg, gyfannol, sy'n seiliedig ar les gorau P - nid ar gynhyrchu elw - yn arwain at ffioedd llawer is na'r rhai a godir gan gwmni cyfreithiol traddodiadol neu gyfreithiwr stryd fawr. 

Yn ogystal â'n gwerth craidd o dryloywder, rydym hefyd yn addo gweithio gyda'r empathi a'r uniondeb mwyaf. O ganlyniad, byddwn yn cymryd camau i leihau ein costau a'n taliadau lle bynnag y bo modd. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi cysylltwch.

bottom of page