top of page

MYNEDIAD I GYFIAWNDER & DIOGELU ARIANNOL

Mae Mynediad at Gyfiawnder yn lles cymdeithasol sylfaenol. Mae'n gweithredu fel conglfaen cymdeithas weithredol ac yn sicrhau tegwch a diogelwch i bawb. Dyna pam mae hyrwyddo mynediad at gyfiawnder yn parhau i fod wrth wraidd ein menter gymdeithasol. 

Mae pobl sydd heb alluedd meddyliol, neu sydd fel arall yn agored i niwed, yn aml yn annhebygol o allu ceisio’r cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. Maent yn aml yn dibynnu ar weithwyr gofal proffesiynol, ffrindiau neu deulu i wneud hynny ar eu rhan.

Fodd bynnag, os nad yw rhwydwaith cymorth person agored i niwed yn ymwybodol o'r ystod o opsiynau neu gymorth sydd ar gael, ni fydd yn gallu sicrhau bod y cymorth hwn yn cael ei ddarparu i'r rhai yn eu gofal.

 

O ganlyniad, mae diffyg ymwybyddiaeth o wasanaethau diogelu a rheoli ariannol yn arwain at wrthod cyfiawnder i'r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. 

Er mwyn sicrhau bod pobl agored i niwed yn cael yr amddiffyniadau a’r cymorth sydd ar gael iddynt, rydym yn darparu gwasanaethau hyfforddi a chynghori annibynnol am ddim er mwyn rhoi’r sgiliau i’r ‘rhwydweithiau cymorth’ (boed hynny’n deulu, yn ofalwyr neu’n weithwyr proffesiynol) i gydnabod. bregusrwydd ariannol, a'r wybodaeth i gymryd camau priodol. 

Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer teuluoedd, gofalwyr a sefydliadau proffesiynol, gan ymateb i unrhyw ymholiadau ynghylch galluedd meddyliol a chyllid. Mae'r cyngor a'r arweiniad a ddarparwn yn rhad ac am ddim ac yn ddiduedd.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn gynorthwyo neu gydweithio, cliciwch ar yr opsiwn isod sy'n eich disgrifio chi neu'ch sefydliad orau. Fel arall, yn syml cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar gyfer trafodaeth anffurfiol. 

bottom of page