top of page

GWYBODAETH AR GYFER GOFAL CYMDEITHASOL & SEFYDLIADAU TRYDYDD SECTOR

 

Mae amrywiaeth o ddarparwyr gofal cymdeithasol, gweithwyr proffesiynol a sefydliadau trydydd sector sy'n darparu cyngor a chymorth amhrisiadwy i'r rhai sy'n byw gyda dementia, anaf i'r ymennydd neu anabledd dysgu. 

Fodd bynnag, mae Cyfraith Galluedd Meddyliol a gwaith y Llys Gwarchod yn feysydd arbenigol sy’n gofyn am wybodaeth arbenigol, arbenigol er mwyn sicrhau bod y person agored i niwed yn cael ei arwain trwy’r ystod o opsiynau sydd ar gael iddynt.

Mae ein Cyfreithiwr arbenigol yn darparu cyngor diduedd, rhad ac am ddim yn uniongyrchol i'r unigolyn mewn angen - neu i'w gynrychiolydd (fel eiriolwr, gofalwr neu weithiwr cymorth). 

 

  • Rydym yn gweithio’n uniongyrchol gyda chartrefi gofal, darparwyr gofal cymdeithasol, gwasanaethau eiriolaeth a chymorth er mwyn arfogi sefydliadau â’r mewnbwn arbenigol a all wneud byd o wahaniaeth i’w defnyddwyr gwasanaeth.

  • Rydym yn darparu hyfforddiant am ddim i weithwyr proffesiynol. 

  • Rydym yn cynnig ‘llinell gyngor’ gyfrinachol ar gyfer cwestiynau am alluedd meddyliol, diogelu, a’r ystod eang o opsiynau sydd ar gael i unigolion niwroamrywiol.  

Mae'r sector gofal cymdeithasol a'r trydydd sector dan bwysau ac yn cael eu tangyllido. Mae gweithwyr proffesiynol yn y sectorau hyn yn aml yn teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi neu eu bod yn cael eu gadael yn delio â sefyllfaoedd y tu allan i'w maes arbenigedd. Ein nod yw cefnogi'r sectorau hyn drwy weithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyngor diduedd am ddim y gellir ei ddefnyddio er budd uniongyrchol i'r rhai mwyaf agored i niwed. 

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol yn y sector gofal cymdeithasol neu'r trydydd sector, os gwelwch yn ddacysylltwch â ni am gyngor am ddim neu sgwrs anffurfiol am sut y gallwn eich helpu chi a'ch defnyddwyr gwasanaeth. 

bottom of page