top of page

AWDURDODAU LLEOL & GWEITHWYR CYMDEITHASOL

 

Rydym yn gweithio'n agos gydag Awdurdodau Lleol (Cynghorau) a gweithwyr cymdeithasol er mwyn darparu atebion cydgysylltiedig, cydweithredol i'r problemau a wynebir gan bobl agored i niwed a'r rhai nad oes ganddynt y gallu i reoli eu heiddo a'u materion ariannol eu hunain.

Mae llawer o awdurdodau lleol yn gweithredu fel 'Penodai Corfforaethol' ar gyfer pobl na allant reoli eu budd-daliadau eu hunain. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau, mae penodai corfforaethol yn annigonol i reoli eiddo a chyllid person. Gall hyn fod oherwydd maint neu gymhlethdod yr ystâd dan sylw. O dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd angen Dirprwy Llys Gwarchod neu atwrnai (a benodir o dan Atwrneiaeth Arhosol) er mwyn gwneud penderfyniadau ar ran y person analluog neu agored i niwed. 

Rydym yn darparu'r ddauDirprwyaeth Broffesiynol aTwrnai gwasanaethau. Mae gwasanaethau dirprwyaeth yn addas ar gyfer pobl sydd heb y galluedd meddyliol angenrheidiol i reoli eu heiddo a'u harian eu hunain. Mae gwasanaethau atwrneiod yn addas ar gyfer y bobl hynny sydd â galluedd meddyliol, ond y gallai fod angen cymorth ychwanegol neu ddiogelwch ariannol arnynt yn y dyfodol. 

Mae ein holl wasanaethau wedi'u datblygu yn unol âein gwerthoedd craidd o empathi, uniondeb a thryloywder. Fel menter gymdeithasol ddi-elw, nid creu elw yw ein nod, ond gweithredu er lles gorau ein cleientiaid. 

Mewn rhai amgylchiadau, mae anghenion gofal person yn cael eu heffeithio'n negyddol neu'n cael eu gwaethygu gan faterion sy'n ymwneud â'u heiddo a'u harian. Gall hyn fod oherwydd eu bod wedi bod yn destun cam-drin ariannol, neu oherwydd bod eu hanhawster rheoli arian wedi eu hatal rhag byw bywyd iach, annibynnol.

 

Drwy sicrhau bod eiddo a chyllid pobl analluog yn cael eu rheoli'n effeithiol, credwn y gellir lleihau'r baich ar y gwasanaethau cymdeithasol ac Awdurdodau Lleol. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau rhagweithiol ac ataliol sy'n diogelu asedau pobl ac yn ceisio lliniaru angen person am ofal a chymorth ychwanegol. Drwy wneud hynny, rydym yn sicrhau eu bod yn byw bywydau mor llawn ac annibynnol â phosibl. 

 

DEDDF GOFAL CYMDEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi ystod o rwymedigaethau cyfreithiol cadarnhaol ar awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae nifer o'r rhwymedigaethau hyn yn berthnasol i faterion yn ymwneud â galluedd meddyliol a diogelu ariannol.

 

Yn benodol, mae Adran 15 yn nodi bod yn rhaid i awdurdod lleol ddarparu neu drefnu ar gyfer darparu ystod a lefel o wasanaethau y mae’n ystyried y byddant yn cyflawni ystod o ganlyniadau sy’n ymwneud â:

- anghenion pobl am ofal a chymorth,

- lleihau effaith eu hanableddau ar bobl anabl,

- cyfrannu at atal pobl rhag dioddef camdriniaeth neu esgeulustod, a

- galluogi pobl i fyw eu bywydau mor annibynnol â phosibl. 

Mae adran 16 yn mynd ymlaen i ddatgan bod yn rhaid i awdurdod lleol hybu datblygiad mentrau cymdeithasol lleol sy’n darparu gofal, cymorth a gwasanaethau ataliol. 

Darperir ein gwasanaethau ataliol a chymorth i bobl anabl gan ein Cyfreithiwr arbenigol, arbenigol a reoleiddir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr ac a benodir yn Ddirprwy Proffesiynol gan y Llys Gwarchod. Fodd bynnag, yn wahanol i Gyfreithwyr sy'n darparu gwasanaethau o'r fath mewn cwmni cyfreithiol traddodiadol, rydym yn gweithredu fel menter gymdeithasol trydydd sector. 

 

Fel Cwmni Buddiant Cymunedol cyfyngedig trwy warant, rydym yn gorff sy’n cloi asedau y mae ein hincwm yn cael ei ddefnyddio i hybu ein hamcanion cymdeithasol yn unig – nid i gynhyrchu elw.

PWYNT CYSWLLT A GWASANAETHAU HYFFORDDI

Fel rhan o'n hymrwymiad i hyrwyddo mynediad at gyfiawnder, rydym yn darparu sesiynau hyfforddi am ddim a gwasanaeth 'pwynt cyswllt' pwrpasol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal proffesiynol eraill a allai fod ag ymholiadau yn ymwneud â galluedd meddyliol a chyllid. Mae'r holl wasanaethau hyn yn rhad ac am ddim, yn annibynnol ac yn ddiduedd. 

Rydym yn cynnig sesiynau hyfforddi sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys: 

- y Llys Gwarchod

- Galluedd Meddyliol yng nghyd-destun materion ariannol

- Diogelu ariannol 

Gellir cyflwyno'r sesiynau hyn yn fewnol neu o bell ar ffurf gweminar ryngweithiol.

 

Cysylltwch os gwelwch yn ddayma.

bottom of page