top of page

UNIGOLION NEURODYWAIDD

 

Rydym yn darparu cyngor, eiriolaeth a gwasanaethau Dirprwyaeth y Llys Gwarchod i bobl sy’n byw gyda dementia, anafiadau i’r ymennydd neu anableddau dysgu. Fodd bynnag, credwn na ddylai pobl gael eu diffinio gan eu hanabledd, ond eu hunigoliaeth.  

Mae niwroamrywiaeth yn cyfeirio at amrywiad yn yr ymennydd o ran cymdeithasgarwch, dysgu, sylw, hwyliau a swyddogaethau meddyliol eraill. Mae hwn yn ddiffiniad technegol ac yn derm ymbarél, nad yw wrth gwrs yn disgrifio unrhyw unigolyn penodol yn ddigonol na'u dymuniadau, eu teimladau a'u hanghenion. 

Mae ein gwasanaethau a’n cymorth wedi’u teilwra a’u targedu i weddu i amrywiaeth eang o unigolion y gall eu hanghenion amrywio’n sylweddol. Rydym yn darparu cymorth cyfannol, hyblyg sy'n sicrhau cydbwysedd rhwng diogelu ac annibyniaeth. 

Mae rhai pobl yn gallu gwneud y rhan fwyaf o’r penderfyniadau ynghylch eu harian neu asedau, ond efallai y bydd angen rhwyd ddiogelwch ychwanegol arnynt ar ffurf gweithiwr proffesiynol annibynnol a all gamu i mewn os byddant yn mynd yn sâl neu’n methu â rheoli. Nid yw pobl eraill yn gallu diogelu na rheoli eu harian o gwbl ac mae angen cymorth ymarferol arnynt, a allai gynnwys gwneud cais am fudd-daliadau neu dalu biliau.

 

Mae ein cefnogaeth hyblyg yn darparu ar gyfer pob lefel o angen ac ymyrraeth. Rydym yn sicrhau bod y cymorth a'r ymyrraeth a ddarparwn mor isel â phosibl i ddiwallu'r anghenion hynny'n ddigonol, gan sicrhau nad yw annibyniaeth a rhyddid yn cael eu rhwystro. 

I gael gwybod mwy, mae croeso i chicysylltwch â ni ar gyfer sgwrs ddiduedd, rhad ac am ddim heb rwymedigaeth. 

Gallwch anfon e-bost atom:info@qualia-law.org neu ffoniwch ni:0333 305 3057

Back with Tattoos

Mae Tom Evans wedi bod yn ddirprwy ariannol a phwynt cyswllt i mi ers mwy na 3 blynedd ac mae wedi bod yn wych am ddod yn ôl ataf yn syth a rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnaf bob tro.  

Mae'n fy helpu i allu defnyddio fy arian yn ddoeth ac yn rhoi cyngor gwych i mi.

bottom of page