top of page

GWYBODAETH I DEULUOEDD, FFRINDIAU A GOFALWYR (RhWYDWEITHIAU CYMORTH)

 

Mae pobl sy'n byw gyda dementia, anaf i'r ymennydd, neu anabledd dysgu yn aml yn dibynnu ar eu teulu, ffrindiau neu ofalwyr i geisio'r cymorth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

 

Mae rhwydwaith cymorth person agored i niwed yn aml yn hanfodol er mwyn cydnabod anghenion unigolyn a chymryd y camau cyntaf i sicrhau bod yr anghenion hynny'n cael eu diwallu. Fodd bynnag, mae llawer o'r cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl agored i niwed yn anodd ei gael neu'n cael ei ddarparu ar gost ariannol. 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl agored i niwed (a'u rhwydweithiau cymorth) yn cael cyngor diduedd am ddim. 

Gall pobl sy'n byw gyda chyflyrau sy'n effeithio ar eu galluedd meddyliol gael anhawster mawr wrth reoli eu harian. Yn anffodus, nid yw'r system fancio yn darparu ar gyfer anghenion y gymuned niwroamrywiol ac mae'r fframwaith diogelu yn aml yn araf neu heb ddigon o gyfarpar i atal cam-drin ariannol. 

Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i sicrhau bod person agored i niwed neu analluog yn gallu rheoli ei arian mewn ffordd ddiogel ac annibynnol. Fel arall, gellir penodi arbenigwr annibynnol i reoli cyllid person agored i niwed er ei les pennaf. 

Mae pob unigolyn yn wahanol. Felly, mae'r gwasanaeth a'r cymorth a ddarparwn yn bwrpasol ac wedi'u teilwra i bob person. 

P'un ai dim ond ychydig iawn o gymorth neu gyngor sydd ei angen ar y person yn eich gofal, neu a yw'n methu â gwneud unrhyw benderfyniadau o gwbl, mae'r ystod o wasanaethau a chymorth a ddarparwn yn sicrhau bod y cydbwysedd cywir yn cael ei gyrraedd rhwng diogelu ac annibyniaeth. 

Rydym yn darparu:

- Gwasanaethau Twrnai Proffesiynol i bobl sydd â galluedd meddyliol, ond y gallai fod angen cymorth pellach arnynt nawr neu yn y dyfodol. 

- Gwasanaethau Dirprwyaeth y Llys Gwarchod i bobl sydd wedi colli galluedd meddyliol i reoli eu harian eu hunain

- Cyngor am ddim ac arweiniad diduedd 

Os gwelwch yn ddacysylltwch â ni am gyngor am ddim neu drafodaeth anffurfiol. 

Family Quality Time

Fel rhiant oedolyn bregus, mae’r sicrwydd a gaf gan Tom Evans o Qualia Law fel dirprwy proffesiynol yn ddiguro.
 
Hyd yn oed yn y sgyrsiau mwyaf sensitif ac emosiynol, mae Tom yn gallu ein cefnogi ni fel teulu a dod o hyd i'r ateb mwyaf buddiol i'n problem waeth beth fo'i difrifoldeb.

Ni allaf raddio'r cwmni hwn yn ddigon uchel - byddwn yn rhoi 10 seren iddo pe bai'n bosibl.
 
Mae Tom Evans yn ŵr bonheddig hynod broffesiynol a thosturiol ac yn rhedeg cwmni tryloyw - mae bob amser ar gael a does dim byd byth yn ormod o drafferth.
 
Mae'n edrych ar broblemau fel heriau a bydd bob amser yn dod o hyd i ateb synhwyrol.

Gardening
bottom of page