top of page

EIRIOLAETH PROFFESIYNOL

Efallai y bydd llawer o unigolion yn gallu cael mynediad at wasanaethau eiriolaeth statudol, er enghraifft: Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) pan nad oes gan unigolyn alluedd ac nad oes ganddo ffrindiau na theulu i’w eirioli na’i gefnogi. Fodd bynnag; mae adegau pan nad yw unigolion yn bodloni’r gofynion ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth statudol ond y byddent yn elwa’n fawr o gefnogaeth eiriolwr.

Lle gall unigolyn elwa o gefnogaeth ein gwasanaeth eiriolaeth, gallwn ddarparu eiriolaeth o dan Gontract Prynu yn Sbotol. Diffinnir Contract Prynu yn Unig fel contract untro sy’n caniatáu i unigolyn, ei gynrychiolydd neu ddarparwr gwasanaeth statudol (awdurdod lleol, bwrdd iechyd) gomisiynu ein gwasanaeth eiriolaeth yn uniongyrchol neu ar gyfer cleient unigol.

Gallwn gefnogi unigolyn i:

-      Nodi beth maen nhw ei eisiau gan wasanaethau

-      Deall eu hawliau

-      Cael eu llais yn cael ei glywed gan wasanaethau

-      Ennill rheolaeth dros benderfyniadau anodd 

Gall eiriolaeth fod ar sail gyfarwyddedig gydag unigolyn a all wneud penderfyniad gwybodus am yr hyn y mae ei eisiau, neu ar sail heb gyfarwyddyd gydag unigolyn nad oes ganddo’r galluedd i wneud penderfyniad gwybodus a lle mae rhywun arall yn benderfyniad- gwneuthurwr ar eu rhan.

Gwasanaethau eiriolaeth:

-      Gellir ei brynu yn ôl yr angen

-      Gall atal rhestrau aros

-      Efallai y bydd yn gallu pontio bwlch yn narpariaeth Iechyd neu Wasanaethau Cymdeithasol yn y gymuned.

Beth yw Eiriolaeth Annibynnol Broffesiynol?
Mae eiriolwyr annibynnol cyflogedig yn cefnogi ac yn galluogi pobl i godi eu llais a chynrychioli eu barn, fel arfer ar adegau o newid mawr neu argyfwng. Mae eiriolaeth o’r fath yn seiliedig ar faterion ac efallai mai dim ond am gyfnod byr y bydd angen i’r eiriolwr weithio gyda’r person.

Gall y math hwn o eiriolaeth gynnwys:

-      Cefnogi pobl sydd ar y cyrion yn ein cymdeithas.

-      Eiriol ar ran pobl na allant wneud hynny drostynt eu hunain.

-      Sefyll dros a glynu wrth berson neu grŵp a chymryd eu hochr.

-      Gwrando ar rywun wrth fynegi ei safbwynt. 

-      Helpu pobl i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

-      Deall sefyllfaoedd pobl a beth allai fod yn eu hatal rhag cael yr hyn y maent ei eisiau neu ei angen.

-      Cynnig cymorth i’r person i ddweud wrth bobl eraill beth mae ei eisiau neu ei angen, neu eu cyflwyno i eraill a allai helpu.

-      Helpu pobl i wybod a deall pa ddewisiadau sydd ganddynt a beth allai canlyniadau'r dewisiadau hyn fod.

-      Galluogi person i gael rheolaeth dros ei fywyd ond mynd i'r afael â materion ar eu rhan os ydynt am i chi wneud hynny.

bottom of page